Intranet

Dôležitú úlohu pri automatizovaní určitých procesov v rámci spoločnosti spočíva využívanie intranetových a extranetových aplikácií. V súčasnej dobe sa intranetové riešenia dostávajú do popredia záujmu moderných spoločností. Intranet dnes nie je iba výsadou veľkých firiem, ale svoje miesto si čoraz častejšie nachádza aj v malých a stredných firmách. Pomocou intranetu je možné organizovať rôzne pracovné procesy, či zdielať informácie medzi jednotlivými zamestnancami. Úlohou dobre nastaveného intranetu by malo byť zvyšovanie produktivity a efektivity práce.

Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné disponovať dostatočne flexibilným systémom, pripraveným zvládnuť potrebné operácie. Intranetové riešenia využívajúce platformu SysCom sú jednoducho prístupné priamo cez váš internetový prehliadač. Všetky dokumenty je možné pridávať, mazať alebo editovať prostredníctvom internetové pripojenia. V prípade potreby sú jednotlivé dokumenty členené do určitých kategórií, účelom čoho má byť prístupnosť pre individuálne členské skupiny.

Intranetová komunikácia zamestnancov vo vnútropodnikovej intranetovej sieti vedie k sprehľadneniu fungovania firmy, zaručí adresnosť a postupnosť priraďovania pracovných úloh. Umožňuje zadávať úlohy konkrétnym zamestnancom s presne stanoveným termínom, sledovať priebeh celých projektov a aktívne do nich zasahovať. Rozsiahle projekty si vyžadujú úzku spoluprácu pracovných tímov.

Intranetové riešenie ako účinný nástroj pre vašu spoločnosť je možné kedykoľvek obohatiť o ďalšie rozšírenia pre zvýšenie jeho kvality.

Hlavné výhody intranetu

 • zvýšenie produktivity práce a úspora času na základe vytvorenia jednotného informačného zdroja
 • aktuálnosť a dostupnosť informácií na jednom mieste
 • jednoduché používanie (rýchle pridávanie informácií, vyhľadávanie a správa informácií)
 • určenie rôznych prístupových práv používateľov a skupín k informáciám
 • presná adresnosť a postupnosť úloh medzi riešiteľmi
 • inovatívnosť (možnosť ďalšieho rozširovania funkčnosti riešenia pomocou modulov)
 • všestrannosť a variabilnosť riešenia
 • odbúranie papierovej agendy a zlepšenie toku informácií
 • úspora času (jednoduché, prehľadné a intuitívne grafické rozhranie )
 • kompletné ovládanie prostredníctvom internetového prehliadača - bez nároku na ďalší hardware, alebo software
 • bezpečný prístup k informáciám a službám
 • podpora komunikácie medzi zamestnancami
 • vytvorenie elektronického archívu
 • motivačné pôsobenie pridelených úloh
 • spätná väzba na úlohy